Terapie a intervencie

Viac ABA terapie prináša viac zručností

„Čím častejšie a dlhšie má dieťa prístup k ABA terapii, tým väčšie pokroky dosahuje v rozvoji reči a ďalších dôležitých zručnostiach,“ uvádza vo svojom článku prestížny americký portál Spectrum News

Spectrum News priniesol informáciu o výsledkoch rozsiahlej štúdie, v rámci ktorej výskumníci analyzovali údaje o 1468 deťoch z ôsmych amerických štátov. Ukázalo sa, že nie len intenzita, teda počet hodín venovaných terapii týždenne, ale aj celková dĺžka terapie zohráva významnú úlohu.

Výskumný team pod vedením Dennisa Dixona, riaditeľa analytického oddelenia kalifornského Centra pre autizmus a súvisiace poruchy (CARD) sledoval počas obdobia 36 mesiacov deti vo veku 18 mesiacov až 12 rokov. Všetky skúmané deti dostávali mesačne minimálne 20 hodín ABA terapie podľa modelu SCARD a túto terapiu absolvovali aspoň jeden mesiac počas daného obdobia. Vedci hodnotili vývin v 9 rôznych doménach, ktoré zahŕňali akademické, sociálne či jazykové zručnosti. Výsledky výskumu zverejnil odborný žurnál Translational Psychiatry.

Podľa autorov štúdie bolo prekvapivé zistenie, že celkový čas strávený terapiou sa ukázal byť rovnako dôležitý a v niektorých oblastiach dokonca ešte dôležitejší, ako samotná intenzita terapie. Či už to boli dodatočné hodiny behom týždňa, alebo ďalší mesiac terapie naviac, viac času prinášalo v oboch prípadoch väčší pokrok v schopnostiach pozorovaných detí.

Viac času venovaného ABA terapii prinieslo väčší pokrok v schopnostiach u sledovaných detí.

Ďalším dôležitým zistením bolo, že niektoré oblasti, ako napríklad adaptačné schopnosti, umývanie zubov či obliekanie sa, alebo oblasti ako pozornosť, pamäť či seba-ovládanie, vyžadujú dlhší čas na dosiahnutie významného pokroku. Väčšina detí v týchto oblastiach napreduje pozvoľným tempom a napriek tomu, že viac hodín terapie týždenne prináša určité benefity, ich efekt je relatívne malý v porovnaní s efektom, ktorý prináša celkové predĺženie obdobia, počas ktorého dieťa absolvuje terapiu.

Na druhej strane, zvýšená intenzita a väčší počet hodín terapie týždenne sa významne prejavuje v oblasti rozvoja jazykových schopností.

Ak sa výsledky výskumu podarí potvrdiť, mohlo by to pomôcť v lepšom nastavení terapeutických plánov. Pre dosiahnutie pokroku v určitých oblastiach by napríklad stačilo absolvovať menej hodín terapie týždenne, ale počas dlhšieho obdobia, zatiaľ čo v iných oblastiach, ako napríklad rozvoj reči, je efektívne zamerať sa aj na intenzitu, resp. zvýšiť počet hodín terapie týždenne.

zdroj: With popular autism therapy, some skills take time to learn, Spectrumnews.org
ilustračné foto: Alexandr Podvalny/Unsplash

Napíšte komentár