Zdroje a kontakty

Slovensko

Inštitúcie a odborníci, na ktorých sa môžete obrátiť, ak máte záujem o diagnostiku, terapie, intervencie, alebo iné druhy služieb súvisiace s poruchou autistického spektra.

 • Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave predstavuje kontaktný bod, kde pacienti a ich rodiny dostanú komplexnú starostlivosť vrátane aktuálnej diagnostiky, ale aj odporúčaní na behaviorálne a farmakologické intervencie a kontakty na špecializované klinické pracoviská, pedagogické a sociálne inštitúcie.
  – webstránka: ACVA
 • Early Start Bratislava (ESBA) sa venuje včasnej intervencii pre deti s poruchou autistického spektra. V centre sa pracuje priamou terapiou s dieťaťom, metódou ESDM. Spolupráca rodičov v domácom prostredí je dôležitou až nevyhnutnou súčasťou intervencie. ESBA zároveň ponúka diagnostické vyšetrenia na posúdenie miery autistických príznakov (ADOS-2, ADIR).
  – webstránka: ESBA
 • Autistické centrum Andreas je mimovládna organizácia, ktorá poskytuje konzultačné, diagnostické a terapeutické služby, ako aj ďalšie aktivity v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie s autistickým syndrómom.
  – webstránka: ANDREAS 
 • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava (SPOSA) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých poruchami autistického spektra. Do náplne činnosti patrí osveta a vzdelávanie, prevádzka rehabilitačného strediska pre autistov a špecializované sociálne poradenstvo.
  – webstránka: SPOSA
 • Domov sociálnych služieb Karola Matulaya v Bratislave ponúka služby včasnej intervencie, diagnostiku, terapie, podporovane bývanie, denné a pobytové zariadenie pre deti a dospelých občanov s autizmom.
  webstránka: DSSPKM
 • RATA je občianske združenie, ktoré si dáva za cieľ pomáhať rodinám detí s ADHD, PAS a inými vývinovými poruchami, podporovať prístup k účinným terapeutickým metódam a k plnohodnotnému vzdelaniu, pomáhať so začlenením do sociálneho života. Jednou z aktivít je organizovanie prednášok a školení ABA (aplikovaná behaviorálna analýza)
  – webstránka: RATA
 • ABA Autism ponúka konzultačné služby zameriavajúce sa na zlepšenie kvality vzdelávania a starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra a inými vývojovými poruchami. ABA Autism poskytuje vysoko kvalifikované ABA (aplikovaná behaviorálna analýza) služby rodinám a školám s deťmi s PAS pod vedením certifikovaného analytika (BCBA – Board Certified Behavior Analyst).
  webstránka: ABA AUTISM
 • AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE Trnava (PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.) ponúka diagnostiku  porúch psychického vývinu so zameraním na poruchy autistického spektra, narušenú komunikačnú schopnosť a tiež individuálnu psychoterapeutickú intervenciu so zameraním na poruchy autistického spektra.
  – webstránka: AMBULANCIA JÁNOŠÍKOVÁ
 • Špeciálna škola na Dolinského združuje špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu a experimentálnu základnú školu pre žiakov s poruchami učenia a správania. Žiaci s autizmom sú v škole vzdelávaní v štruktúrovaných triedach podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri práci s deťmi čerpajú z programu TEACCH, čo je celoživotný komplexný program pôsobenia na deti s autizmom.
  – webstránka: DOLINSKÉHO
 • F84 – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Bratislave ponúka poradenstvo, diagnostiku, senzorický profil, prácu s dieťaťom, rôzne formy terapie, výjazdy do domáceho prostredia, prednášky, školenia.
  webstránka: F84
 • Drahuškovo je komunitné centrum, ktoré prevádzkuje domov sociálnych služieb, chránené dielne a projekty zamerané na celoživotné vzdelávanie ľudí s autizmom.
  – webstránka: DRAHUŠKOVO
 • Zoznam odborníkov a zariadení venujúcich sa autizmu na Slovensku – na stránkach ACVA si môžete stiahnuť zoznam kontaktov na odborníkov a zariadenia z celého Slovenska.
  – webstránka: Zoznam kontaktov ACVA

1 Komentár

Napíšte komentár