Porozumieť autizmu

Čo to je autizmus

Autizmus, odborne porucha autistického spektra (z angl. Autism Spectrum Disorder) je pomenovanie pre vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet, nadväzujú vzťahy a komunikujú.

Termín „spektrum“ vyjadruje skutočnosť, že u každej osoby sa autizmus prejavuje iným spôsobom. Neexistuje jeden autizmus, ale množstvo typov, ktoré sú výsledkom odlišnej kombinácie genetických vplyvov a pôsobenia prostredia. Autizmus môže byť sprevádzaný poruchami správania, problémami s učením, vykonávaním obmedzených a stereotypných činností, ťažkosťami so spracovaním zmyslových vnemov, úzkosťou, nespavosťou, nechutenstvom a ďalšími zdravotnými komplikáciami. Popri tom však autizmus u mnohých jednotlivcov so sebou prináša aj rôzne druhy silných stránok, nadaní a talentov, ktoré správnym prístupom možno rozvíjať a podporovať.

„Označenia, ako ľahký, stredný alebo ťažký autizmus nám často nepovedia veľa o živote konkrétneho jednotlivca. V niektorých prípadoch nie je ani jednoduché rozhodnúť, kto patrí na autistické spektrum, pretože každý človek má slabosti a prednosti rozdelené iným spôsobom. Jeden autista môže mať nižšie IQ, ale menej problémov so zmyslovým vnímaním, prípadne menej stereotypné správanie. Ďalší môže mať vysoké IQ, ale zároveň rôzne iné problémy, ktoré mu znižujú kvalitu života. Dôležité preto je, aby sme ku každej osobe na autistickom spektre pristupovali ako k jedinečnej individualite.“
IAN – Interactive Autism Network

Autizmus zväčša sprevádza človeka po celý život, nie je to ochorenie, ktoré by sa dalo vyliečiť, niektorí ľudia považujú autizmus za neoddeliteľnú súčasť ich identity. Všetci ľudia na autistickom spektre sú schopní učiť sa, vyvíjať sa a so správnym druhom pomoci a podpory žiť zmysluplné životy.

Niekoľko faktov o autizme:

  • V Spojených štátoch amerických sa výskyt autizmu odhaduje na 1 zo 68 narodených detí. Podľa najnovších výskumov to môže byť dokonca až 1 zo 45 detí. Na Slovensku nie sú aktuálne údaje o výskyte k dispozícii.
  • Autizmus sa vyskytuje častejšie u chlapcov, ako u dievčat. Podľa údajov z USA je pomer výskytu u dievčat a chlapcov až 1:5.
  • Náklady na celoživotnú starostlivosť o autistu je možné znížiť v priemere o 2/3, ak je porucha autistického spektra dostatočne skoro diagnostikovaná a začne sa včas s vhodnou intervenciou a terapiou.
  • Fámy o spojitosti autizmu a očkovania boli opakovane vyvrátené viacerými vedeckými štúdiami.
  • Podľa odhadov jedna tretina ľudí s autizmom ostáva neverbálna, napriek tomu dokážu aj títo jednotlivci komunikovať inými spôsobmi.
  • Autizmus nie je fyzické postihnutie a deti či dospelí na autistickom spektre často na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ako ich vrstovníci. Pre ich okolie je preto niekedy ťažké pochopiť, prečo sa správajú odlišným spôsobom. 

Napíšte komentár