Porozumieť autizmu

Autizmus a zdravie – report Autism Speaks

Organizácia Autism Speaks zverejnila koncom apríla 2017 report, ktorý mapuje pokrok v pochopení a liečbe zdravotných problémov spojených s autizmom.

„Posledné desaťročie prinieslo významný posun v našom porozumení autizmu a prinieslo nové možnosti, ako čeliť fyzickým a psychickým problémom, ktoré sa s autizmom často spájajú. Dnes už vieme, že autizmus v mnohých prípadoch ovplyvňuje fungovanie celého tela. Medzi jeho časté pridružené komplikácie patrí epilepsia, ochorenia tráviaceho traktu, narušenie spánku, stravovacie problémy, nedostatok pozornosti a hyperaktivita (ADHD), úzkosť, depresia, schizofrénia a bipolárna porucha.

V našej výročnej správe sme zhrnuli najkvalitnejšie a najvýznamnejšie výskumné práce, ktoré sa zaoberajú zdravotnými problémami spojenými s autizmom a zároveň prinášame najnovšie odporúčania pri liečbe a podpore ľudí, ktorí sú týmito problémami zasiahnutí,“ píše v úvode správy Thomas Frazier, ktorý vedie výskumnú sekciu v organizácii Autism Speaks.

Podľa najnovších výskumov je priemerná dĺžka života ľudí s autizmom o polovicu kratšia, ako v ostatnej populácii (36 rokov v porovnaní s 72 rokmi bežnej populácie). Príčinou predčasnej smrti u ľudí na autistickom spektre nie je samotný autizmus, ale nehody a pridružené ochorenia. Najnovšie poznatky prinášajú pokrok a nové možnosti aj v liečbe a prevencii týchto ochorení.

Podľa najnovších výskumov je priemerná dĺžka života ľudí s autizmom o polovicu kratšia, ako v ostatnej populácii. Príčinou predčasnej smrti u ľudí na autistickom spektre nie je samotný autizmus, ale nehody a pridružené ochorenia.

Report sa v samostatných sekciách venuje konkrétnym ochoreniam, pričom v stručnosti zhŕňa najnovšie poznatky, ktoré sa týkajú ich výskytu, diagnostiky a liečby. V reporte sa okrem iného uvádza:

Autizmus a epilepsia
Epilepsia postihuje až jednu tretinu ľudí, teda 20 až 33 percent v porovnaní s bežnou populáciou, kde je tomu tak v prípade 1 až 2 percent. Porovnaním 21 štúdií prišli vedci k záveru, že epilepsia je príčinou smrti u 7 až 30 percent ľudí s autizmom.

Autizmus a ťažkosti tráviaceho traktu
U detí s autizmom sa vyskytujú chronické problémy zažívania a tráviaceho traktu takmer osem krát častejšie, ako u bežnej populácie detí.

Autizmus a problémy so spánkom
Viac ako polovica, niektoré zdroje udávajú až štyri pätiny, detí s autizmom zažíva chronické problémy so spaním. Poruchy spánku idú ruka v ruke s problémami správania počas dňa, spôsobujú zníženú schopnosť učiť sa a zapríčiňujú všeobecné zníženie kvality života.

Genetické štúdie ukázali, že u ľudí s autizmom sa dva krát častejšie vyskytujú mutácie v génoch, ktoré sú zodpovedné za reguláciu spánkových cyklov.

Autizmus a problémy so stravovaním
Podľa najnovších zistení má 70 percent detí s poruchou autistického spektra problém so stravovaním, u 36 percent sa tieto problémy považujú za vážne. Tieto problémy zahŕňajú veľmi obmedzený jedálny lístok a vyhýbanie sa rôznym typom potravín.

Autizmus a duševné zdravie
Epidemiologické štúdie ukazujú, že 54 až 70 percent ľudí s autizmom trpí jedným alebo viacerými problémami súvisiacimi s duševným zdravým. Tieto problémy môžu zahŕňať:

  • Nedostatok pozornosti a poruchu hyperaktivity (ADHD), ktorá postihuje 30 až 61 percent ľudí s autizmom
  • Úzkostné poruchy, ktoré postihujú 11 až 42 percent ľudí s autizmom.
  • Depresie, ktoré sa vyskytujú u 7 až 26 percentách ľudí s autizmom.
  • Schizofrénia, ktorá postihuje 4 až 35 percent ľudí s autizmom
  • Bipolárna porucha, ktorá postihuje 6 až 27 percent ľudí s autizmom.

Zlepšenie liečby a podporných programov pre ľudí s autizmom

„Každý kvalitný výskum rozširuje naše porozumenie autizmu, ale zároveň zvyšuje nároky a komplexnosť pri vývoji tých najlepších terapeutických prístupov a riešení problémov, ktorým čelia ľudia na autistickom spektre,“ uvádza sa v reporte.

Najnovší genetický výskum umožňuje lepšie porozumieť biologickým príčinám autizmu ako aj fyzickým a psychickým problémom, ktoré s ním bývajú v mnohých prípadoch spojené. Vďaka novým poznatkom sa podarilo identifikovať množstvo pod-druhov autizmu, pre ktoré je tak možné vyvíjať liečebné a podporné metódy šité na mieru konkrétneho prípadu.

Pokrok v poznaní a nové možnosti liečby a intervencií kladú nové nároky na odborníkov, pediatrov, terapeutov a všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj rodinných príslušníkov a všetkých tých, ktorí chcú čo najefektívnejšie pomôcť ľuďom s poruchou autistického spektra. Ako uvádzajú autori reportu, práve to bolo hlavným cieľom pri zostavovaní materiálu, ktorý môže pomôcť pri identifikovaní problémov, výbere správnej liečebnej metódy a v niektorých prípadoch aj pri prevencii zdravotných ťažkostí.

Napíšte komentár